Műszeres kémiai elemzések ( Lengyel Attila )

Mintavétel és előkészítés. A mintavétel eszközei. A mintavételi módszer és eszköz kiválasztása. Az analitikai módszer és a mintavétel kapcsolata. A mintavétel helyének, a minták számának meghatározása, matematikai-statisztikai módszerek. A minta előkészítése. Mintakövetés automatizált laboratóriumokban. Elektrokémia, polarográfia, elektrogravimetria. Fényabszorpciós módszerek. Emissziós szinképelemzés. Lézer­spektroszkópia (in situ olvadék-analízis). Röntgenspektrometria és diffrakto­metria. Radiokémiai módszerek. Tömeg-spektrometria. Termikus analízis. Akusztikus analízis. Ion-, gáz-, folyadék kromatográfia, exhalográfok. Monitoring rendszerek és LIMS-ek kapcsolata. Kemometriai módszerek az adatok megadására és azok értékelésére.

Kötelező irodalom:

Ewing, G.W.: Instrumental Methods of Chemical Analysis. Fifth edition, BcGraw-Hill Book Comp. New York…Toronto, 1984.

Csányi L., Farsang Gy., Szakács O.: Műszeres analízis. Második kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Ajánlott irodalom:

Brümmer, O. és tsai: Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984.

Vorsatz B.: Műszaki kémiai anyagvizsgálati módszerek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

Fel