Szerveskémiai műszeres analízis (Lovrity Zita)

 

Szerves mikroanalitika: alapvető módszerek (C, H, N, halogének meghatározása), a fontosabb funkciós csoportok kvalitatív és kvantitatív analitikája. UV spektroszkópia: molekulák elektronszerkezete, pályák energiája és szimmetriája, kiválasztási szabályok. Kromofór és auxokróm csoportok. Sztérikus viszonyok és az oldószer hatása. Kiroptikai spektroszkópia: optikai aktivitás és kiralitás. Síkban polározott fény sajátságai és kölcsönhatása királis rendszerekkel. Infravörös spektroszkópia: A rezgési-forgási színkép kialakulása. Kétatomos molekula, harmonikus és anharmonikus oszcillátor. Többatomos molekulák normál rezgései, karakterisztikus kötési és csoport frekvenciák, megjelenésük feltételei, az IR és Raman spektroszkópia kapcsolata. Rezgéstípusok nevezéktana, az IR sávok frekvenciáját befolyásoló külső és belső (szerkezeti) tényezők (induktív és mezomer effektus, hiperkonjugáció, gyűrűfeszülés, térgátlás, izotóp effektus stb. Főbb vegyületcsaládok ill. csoportok jellemző IR sávjai. Felvételi technikák. Tömegspektroszkópia: a tömegspektrométerek felépítése és a mérés elve. Különböző ionizációs módszerek, egyszeres és kettős fókuszálás, metastabil ionok, ionok detektálása, érzékenység, felbontóképesség, tömegtartomány. Tömegspektrométer kapcsolása pl. MS-MS, GC-MS, HPLC-MS. Atomok izotópjai, természetes gyakoriság. Szerves molekulák főbb fragmentációs folyamatai. Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR): az alapvető NMR paraméterek : relaxáció, kémiai eltolódás és a spin-spin csatolódás elméleti alapjai, hatásuk a spektrumra és összefüggésük a kémiai szerkezettel. A kémiai eltolódást befolyásoló tényezők, szubsztituens effektusok, a kémiai eltolódások közelítő, empirikus számítása. Kromatográfiás szeparációs módszerek. Migrációs viszonyok a kromatográfiában, retenciós idő, megoszlási hányados, szelektivitás, kapacitás. Kromatográfiás oszlopok effektivitása, oszlop felbontása. A kromatográfia különböző módszerei. Gázkromatográfia és gázkromatográfiás műszerek. Folyadékkromatográfia és folyadékkromatográfok. Ion kromatográfia. Az elektrokromatográfia alapelvei. Kromatográfia fontosabb alkalmazásai a szerves kémiai analízisben.

 

Fel