Koordinációs kémia és homogén katalízis (Némethné Dr. Sóvágó Judit)

A kisnyomású polietilén előállítására kidolgozott és alkalmazott Ziegler-Natta katalizátorok nagy hatékonysága, jelentősége nagy lendületet adott a szervetlen kémia és azon belül is a koordinációs kémia és fémorganikus kémia fejlődésének. A fémkomplexek katalizátorként való alkalmazása szerves szintézisekben, az enantioszelektív katalizátorok és folyamatok kidolgozása, ionos rendszerek és szuperkritikus körülmények melletti oldószerekben elvégzett reakciók kutatása, valamint a biokoordinációs kémia nagy érdeklődésre tart számot napjainkban is.

 A hagyományos koordinációs kémiai szerkezetvizsgálatokon, fémionok koordinációs kémiai felderítésén, vagy a ligandumok fémionkötő sajátságainak jellemzésén túlmenően a  koordinációs vegyületek előállítása, fizikai és kémiai tulajdonságaik jellemzése, szerkezetük meghatározása több viszonylag új, és ma rohamosan fejlődő tudományterületen jut szerephez. Feltétlenül kiterjed a koordinációs kémia hatóterülete az olyan új és rohamosan fejlődő területekre is, mint a nanokémia vagy az anyagtudományok.

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatót a hasonló típusú kutatások megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges elméleti háttérismeretekkel, amelyek fontosabb tématerületei a következők:

  1. a koordinációs vegyület definiciója
  2. fématomok, fémionok szerkezete; az atomok- és ionok elektronhéj-konfigurációja,
  3. a mágneses tulajdonságok szerepe az átmenetifémek koordinációs kémiájában
  4. ligandumok
  5. a koordinációs szám és a komplexek geometriája
  6. koordinációs vegyületek izomériája
  7. komplex egyensúlyok, komplexek stabilitása
  8. fém-ligandum kötést tartalmazó koordinációs vegyületek
  9. a koordinációs vegyületek reakciói
  10. a koordinációs vegyületek segítségével lejátszódó katalitikus reakciók, homogén katalízis: olefinek, diolefinek polimerizációja, olefinek oxidációja, hidrogénezése és hidroformilezése.

 

 

Fel