A  DOKTORI KÉPZÉSRE JELENTKEZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Miskolci Egyetem doktori képzésre való jelentkezést hirdet meg a 2017/18. tanévre akkreditált doktori iskolák keretén belül.

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők:

 A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az államilag támogatott doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft.

Képzési formák:

 • Államilag támogatott
 • Költségtérítéses

 Követelmények és feltételek:

 • jelentkezhetnek az utolsó éves egyetemi hallgatók és egyetemi oklevéllel  rendelkező személyek (a doktori képzésre történő jelentkezéskor a külföldi végzettségi szint elismerését kérelmeznie kell a jelentkezőnek, csatolva az oklevél, valamint a tanulmányok időtartamát, a tanulmányok sikeres teljesítését igazoló dokumentumok hiteles másolatát, valamint a fenti dokumentumok hiteles fordítását)
 • a felvétel feltétele a sikeres záróvizsgával (államvizsgával) befejezett egyetemi tanulmányokat tanúsító, legalább "jó", illetve "cum laude" minősítésű egyetemi oklevél, vagy mesterfokozat megszerzését igazoló oklevél
 • a választott téma kutatásához szükséges egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú (komplex), ill. középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga
 • a jelölt kellő szintű szakmai tájékozottsággal rendelkezzen a választott témában
 • előnyt élvez kezdeti igazolt tudományos/szakmai eredménnyel (pl.: Pro Scientia Aranyérem, külföldi részképzés, publikáció, díjnyertes TDK dolgozat vagy más hasonló tevékenység) rendelkező jelentkező,

 A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 • leckekönyv másolata (papíralapú index másolata, vagy a Neptunból nyomtatott),
 • oklevél másolata (ha már megkapta),
 • szakmai önéletrajz,
 • nyelvismeretet bizonyító dokumentum másolata,
 • TDK tevékenység igazolása,
 • szakcikkek másolata,
 • a doktori témáról való elképzelésének leírása (kutatási terv),
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény,
 • a doktori iskolának a képzésre vonatkozó egyéb speciális feltételei, amely az adott doktori iskola honlapján elérhetők (Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola: http://gtk.uni-miskolc.hu/doktoriiskola/felveteli)

 Az elbírálás szempontjai:

 A felvételi bizottság a szóbeli felvételi vizsgán meggyőződik a jelölt szakmai tájékozottságáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos jellegű tevékenységéről, nyelvismeretéről. A bizottság 100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét, ezek alapján rangsorolja őket, és javasolja vagy nem javasolja felvételüket.

A felvételhez legalább 60 pont elérése szükséges. A 60 pont csak szükséges feltétel a felvételhez, amelynek elérése nem jelenti az automatikus felvételt. A felvételi bizottságok a jelentkezőket az elért pontszám szerint rangsorolják és terjesztik elő az őket felkérő tudományági doktori tanácsnak. A tudományági doktori tanács az Egyetem Doktori Tanácsától kapott ösztöndíj keretszámok és a doktori iskola egyéb lehetőségeinek, valamint kapacitásának figyelembevételével javaslatot tesz a felvételre. A felvételről az Egyetem Doktori Tanácsa dönt.

Az államvizsga előtt felvételiző hallgató csak feltételesen kerülhet felvételre.

A felvétel csak akkor véglegesíthető, ha egyetemi oklevelének minősítése legalább "jó", illetve "cum laude".

A felvett nappali tagozatos hallgatót ösztöndíj illeti meg. A felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók indokolt esetben kollégiumi elhelyezést kapnak és a hallgatói jogviszonynak megfelelő térítést fizetnek.

 

Jelentkezés határideje: 2017. május 12.

A felvételi vizsga időpontja: Várhatóan 2017. június

A felvételi döntés időpontja: Várhatóan 2017. július

 

Felvételi eljárási  díj: 9.000,- Ft

 

Jelentkezési lap letölthető a Miskolci Egyetem honlapjáról (www.uni-miskolc.hu  Oktatás/Képzések/PhD képzés) és csekk igényelhető a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon (A/4. épület I. emelet 112. szoba).

A jelentkezési lapot a megjelölt mellékletekkel együtt a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon kell leadni 2017. május 12-ig.

 

A pályázati felhívás és a jelentkezési lap, valamint a „Miskolci Egyetem doktori képzés és doktori (PhD) fokozatszerzés szabályzata” a Miskolci Egyetem honlapján, www.uni-miskolc.hu (ezen belül Oktatás/Képzések/PhD képzés) megtalálható.

További információkkal szolgál az Országos Doktori Adatbázis (www.doktori.hu)

 

Miskolc, 2017. március 22.

 

Prof. Dr. Kékesi Tamás

tudományos és nemzetközi  rektorhelyettes

 

Felvételi felhívás

Jelentkezési lap

Pontozólap

Az aktuális témakiírások megtalálhatóak a doktori adatbázisban:

 http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU

 

Fel