Kutatástan (Kaptay György)

 

A tárgy elsősorban műszaki – természettudományi hallgatóknak szól, jellemzően a PhD-tanulmányaik elején, azaz önálló kutatóvá válásuk kezdetén. Alternatív tárgyként felvehetik a BSc és MSc hallgatók is. A tárgy a következő témaköröket érinti:

 

 1. Kutatás-típusok:      K+F+I (kutatás + fejlesztés + innováció).
 2. Kutatótípusok      (a hangyától a pókig). Tudatos kutató kontra csapongó életművész.  
 3. Irodalomkutatás,      a tudás-hiány felismerése, a kutatási célok kijelölése, hipotézisek megalkotása.      Kísérletek tervezése, kivitelezése, dokumentálása, értékelése és a      konzekvencia levonása. A kísérleti jegyzőkönyvek szerepe, avagy mikor      kezdjünk cikket / disszertációt / tézist írni? (azonnal). 
 4. A hipotézistől      és az egyedi kísérleti eredményektől a komplex modellig / elméletig.
 5. A tudományos      kijelentés (tézis) formái és kritériumai. A tudományos közlés formái      (szóbeli-írásbeli, azon belül kategóriák és erősorrend).
 6. A      folyóiratcikkek fajtái (regular, short, discussion, correction, review). A      folyóiratok, mint vállalkozások, és akikkel mi kapcsolatba kerülünk      (editors, reviewers, back-office).
 7. A „regular”      folyóiratcikk szerkezete (title, authors (+corresponding), abstract,      keywords, introduction, experimental, results, discussion, conclusions,      acknowledgement, references, appendices).
 8. A      folyóiratcikk leadása és nyomon követése (submission, list of reviewers,      letter to the editor, rejected – major revision – minor revision –      accepted, reply to reviewers, copyright transfer, proofs correction, colour      charges, offprint orders, page charges, doi number)
 9. A folyóiratok      értékelése: impakt faktor. Hol publikáljunk (a szakterületen belül (lásd      saját cikkünk hivatkozási listáját) induljunk el a legmagasabb IF-ú      folyóirattól, és ha elutasítanak, akkor gördüljünk lefelé).
 10. A konferencia      előadás felépítése (title page, introduction, experimental – results –      discussion, conclusions, acknowledgement, thank you + website + e-mail)
 11. Szabadalmak      célja, rendszere és felépítése (igénypontok, claims).
 12. Az egyéni      tudományos művek (PhD disszertáció) optimális szerkezete (címoldal,      tartalom és jelölés jegyzék, irodalom x alfejezettel és x db. tudáshiány      néven nevezésével, x cél megjelölése, kísérleti (számítási) módszerek      ismertetése, eredmények ismertetése és értékelése (x alfejezet), tézisek      (x db), összefoglalás, köszönetnyilvánítás, hivatkozások, saját cikkek      jegyzéke, mellékletek). A PhD tézisfüzet felépítése (címoldal, bevezetés,      célok megjelölése, kísérleti módszerek rövidített ismertetése, tézisek      teljes terjedelemben, összefoglalás, saját cikkek listája,      köszönetnyilvánítás).
 13. Az egyéni      tudományos eredmények értékelése. Publikációk és független hivatkozások.      Kumulatív (és parciális) impakt faktor, h-index és a közöttük lévő      kapcsolat. A korrigált h-index.
 14. A tudományos      életpálya lehetőségei (egyetem, alkalmazott kutatóintézet, MTA      kutatóintézet, ipar, esetleg meg-nem-értett-magánzó-zseni-feltaláló).
 15. A tudományos      fokozatok és címek rendszere itthon és külföldön. Hogyan legyünk gazdagok      és/vagy hogyan legyünk Nobel díjasok? A tudományos ellentmondások szőnyeg      alá söprésének értelmetlenségéről és a nem tudományos ellentmondások      szőnyeg alá söprésének hasznáról.
Fel